بازدید سرزده نماینده مجلس شورای اسلامی از مدارس ناحیه دو ساری


BORNA.NEWS

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی به همراه استادیان سپرست اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیزات مدارس استان و زین العابدین نوکنده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان ساری از مدارس این ناحیه بازدید به عمل آوردند .منبع