بازدید سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از عملیات بتن ریزی سکوهای ورزشگاه آزادی

منبع

گفتنی است پس از بتن ریزی کار نصب گرادن ها آغاز می شود. پس از نصب گرادن ها و در مرحله آخر عملیات نصب صندلی ها بر روی سکوهای ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد.

 


بازدید سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از عملیات بتن ریزی سکوهای ورزشگاه آزادی


|