بازدید معاون اجرایی رییس جمهور از پروژه بیمارستانی مهدی کلینیک

Matin Ghasemi


تاریخ:

منبع
عکاس:


متین قاسمی


|
محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری صبح امروز از پروژه بیمارستانی مهدی کلینیک تهران بازدید کرد.