بازدید معاون اجرایی رییس جمهور از پروژه بیمارستانی مهدی کلینیک


Matin Ghasemi

محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری صبح امروز از پروژه بیمارستانی مهدی کلینیک تهران بازدید کرد.منبع