بازدید هوایی رئیس جمهور از نقاط مرزی با عراق و پایانه مرزی «پرویز خان»

|


بازدید هوایی رئیس جمهور از نقاط مرزی با عراق و پایانه مرزی «پرویز خان»

رئیسی از بصورت هوایی از روند فعالیت پایانه مرزی «پرویز خان» در مرز مشترک ایران با عراق بازدید کرد.