بازگشایی تمامی راههای روستایی لرستان در پی بارش برف


|

منبع

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان گفت: عملیات برفروبی در ۵۰۲ محور روستایی اجرا و بازگشایی تمامی محورهای برف گرفته استان انجام شده است.