بازید میدانی رئیس رسانه ملی از جنوب لبنان و دیدار با خبرنگاران
بازید میدانی رئیس رسانه ملی از جنوب لبنان و دیدار با خبرنگارانمنبع

بخوانید:  ۱۸ ساعت بدون زلزله در خوی