بازیکنان نساجی، حمید مطهری را غافلگیر کردند!+ تصویر

نساج ها برای سرمربی شان سنگ تمام گذاشتند و تمام قد از او حمایت کردند.


77

 استوری مشترک بازیکنان نساجی را می توانید در زیر ببینید:

منبع

بازیکنان نساجی، حمید مطهری را غافلگیر کردند!+ تصویر


|