بالگرد اورژانس قم دو بار پرواز کرد

منبع

بخوانید:  شیعه و جریان مرجعیت شیعه در بلوغ و تکامل نهضت نقش هویتی دارد