با برد نوبرانه آلومینیوم، ملوان همچنان روی نوار بحران|

منبع