با هرگونه مسأله ای که جلوی آزادی بیان را بگیرد مخالفم
 با هرگونه مسأله ای که جلوی آزادی بیان را بگیرد مخالفم


|

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف