برای جلوگیری از گرمازدگی در پیاده‌روی اربعین چکار کنیم؟

ـ شیرینی، غذای سرخ‌شده و ادویه کمتر مصرف کنید.

منبع

ـ آب خیلی یخ زیاد ننوشید.

برای جلوگیری از گرمازدگی در پیاده‌روی اربعین چکار کنیم؟

ـ مایعات فراوان بنوشید.