برای خرید این خودرو در ایران 3 قرن کار کنید!

منبع

بخوانید:  تکرار خاطرات روسیه در قطر برای مارکار آقاجانیان