برای دستیابی به توافق، آمریکایی‌ها باید واقع بین باشند

وزیر امور خارجه:

آقای «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه کشورمان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد برای دستیابی به توافق، آمریکایی‌ها باید واقع بین باشند.منبع