برجام بدون نظر رهبری تصویب شد

شجاعی کیاسری: آتش زنندگان برجام الان طرفدار آن شدند
در حالی که حمید رسایی تاکید کرد که برجام بدون نظر رهبری در مجلس تصویب شد،شجاعی کیاسری گفت که آتش زنندگان برجام الان طرفدار آن شدند.منبع