برخورد سریع فاطمی امین با فساد فولاد مبارکه قابل تقدیر استبرخورد سریع فاطمی امین با فساد فولاد مبارکه قابل تقدیر است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر صمت به موقع در موضوع فساد فولاد مبارکه ورود کرد، اقدام به موقع فاطمی امین در این خصوص نشان از تلاش وزارت صمت برای مبارزه با فساد و بهبود شرایط اقتصادی دارد.منبع


|