برداشت زعفران از مزارع مرند


Maryam Yousefi

زعفران یک محصول مهم و اساسی برای کشاورزی منطقه مرند است که با توجه به نیاز آبی کم و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه کشاورزان برای کاشت و توسعه آن توجه ویژه ای دارند. از ۲۲۲ هکتار اراضی زیرکشت زعفران در مرند ۱۱۰۰ کیلوگرم زعفران برداشت می شود.منبع