برداشت یک مانع بزرگ از مسیر خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ ؛ اینبار دیگر بهانه ای برای انجام فرایند نیستمنبع