برهم زنندگان امنیت در کشور بدانند، حافظان امنیت از همیشه برای مجازات آنها آماده تر هستندمنبع