برگزاری اردوی شناگران منتخب پسر رده سنی ۱۵ و ۱۷ سال در خراسان رضوی


برگزاری اردوی شناگران منتخب پسر رده سنی ۱۵ و ۱۷ سال در خراسان رضوی

با دعوت از ۱۸ شناگر اردوی آماده سازی شناگران منتخب پسر کشور در رده سنی ۱۵ و ۱۷سال در استان خراسان رضوی در حال برگزاری است.

منبع