برگزاری دوره آموزشی برای ۷۶۰ مددجوی کمیته امداد شهرستان نهاوند


|