بستۀ پیشنهاد ارتباطات روی میز مدیریت بحران بوشهر

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر از ارایه بسته پیشنهادی مخاطرات ارتباطات و فناوری اطلاعات به اداره کل مدیریت بحران استانداری خبر داد.

منبع

|

بستۀ پیشنهاد ارتباطات روی میز مدیریت بحران بوشهر