بهبود شرایط ورزش پلدختر نیازمند نگاه ویژه است

منبع

او خوابگاه ورزشی را  یکی از مطالبات ورزشکاران پلدختر دانست  و تصریح کرد: با توجه به تاثیر میزبانی ها بر رشد ورزش احداث خوابگاه  از اولویت های ورزش شهرستان  است.

 

بهبود شرایط ورزش پلدختر نیازمند نگاه ویژه است

|