بهترین عملکرد را مقابل پرسپولیس داشتیم

منبع

بخوانید:  تقدیر وزیر آموزش و پرورش از «بچه زرنگ»