بهتر است به این‌ فکر کنی که در کشور خودت انگلیس چه خبر است


کی‌روش در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برای اینکه نماینده کشوری باشی که حقوق‌ زنان را رعایت نمی‌کند پول می‌گیری، گفت: شما چقدر پول می‌دهید که جواب سوال را بدهم؟! بهتر است به این‌ فکر کنی که در کشور خودت انگلیس چه خبر استمنبع