بهره برداری از طرح های بزرگ در سفر رئیسی به خوزستانمنبع