بهره مندی بیش از 160 هزار فرزند ایتام از هدیه معیشتی کمیته امداد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


بهره مندی بیش از 160 هزار فرزند ایتام از هدیه معیشتی کمیته امداد

وی اظهار کرد: بر همین اساس مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به حساب تمام ایتام تحت حمات کمیته امداد و سازمان بهزیستی واریز شد.


|