بهسازی میدان بهار شیراز در حال انجام است

منبع

بخوانید:  آگاهی‌بخشی به باغداران پسته برای استفاده از سموم جدی‌تر انجام شود