بهینه سازی، واردات و افزایش ظرفیت پالایشی ۳ سناریوی دولت برای خروج از بحران سوخت

 راه‌کارهای کشور برای فرار از بحران سوخت

افزایش مصرف سوخت، سبب بحران انرژی در کشور خواهد شد؛ دولت باید با توجه به شرایط موجود، با اتکا به بهینه سازی، واردات و افزایش ظرفیت پالایشی این بحران را مدیریت کند.بهینه سازی، واردات و افزایش ظرفیت پالایشی ۳ سناریوی دولت برای خروج از بحران سوخت

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف