بومی‌سازی نهال‌های زیتون؛ متناسب با شرایط کویری و گرمسیریمنبع