بیشترین میزان خشونت علیه زنان در کشورهای مدعی شعار آزادی زنان وجود دارد

منبع

بخوانید:  «ریتم در موسیقی» به چاپ چهل و دوم رسید