بیش از ۲۲ هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی رفع تصرف شد

 

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع