بی اطلاعی شورای شهر از تخلیه فرهنگسرای سرو از پارک سای

منبع

بخوانید:  چرا گوش وزوز می کند؟