تامین اعتبار منابع بازسازی منازل زلزله زده تسریع شود

وی افزود : دشمن در همه ما، چه انقلابی و چه غیر انقلابی طمع دارد و لذا در تاریخ می‌بینیم که دشمن در امامزادگان نیز طمع دارد و باعث می‌شود برخی از فرزندان ائمه مانند زید نار دست‌مایه‌ی استکبار و استعمار زمان خود شوند.

منبع

وی بیان‌ کرد : 43 سال است که مردم ما در مقابل دسیسه‌های نظام استکباری ایستاده‌اند و آمریکا را به دریوزگی و ذلت کشانده‌اند حرکت‌های بزرگ ملت ایران باعث شده است که هیمنه‌ی قدرت آمریکا را شکسته‌ شود از این رو این‌ها نسبت مردم ایران کینه به دل دارند و این فتنه اخیر آشوب‌سازی بود.