تامین برق و گاز پایدار با ۱۰ درصد کاهش در مصرف

تامین برق و گاز پایدار  با ۱۰ درصد کاهش در مصرف