تامین خانه های ۲۵ تا ۳۵ متری سیاست دولت سیزدهم نیست

منبع

بخوانید:  ۲۷۱ میلیارد تومان؛ رهاورد سفرهای استانی دولت برای ورزش بوشهر