تاکید ویژه مدیرکل ورزش و جوانان استان بر ارتقای کیفیت زندگی ورزشکاران در هیات بیماران خاص


تاکید ویژه مدیرکل ورزش و جوانان استان بر ارتقای کیفیت زندگی ورزشکاران در هیات بیماران خاص

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر ارتقای کیفیت زندگی ورزشکاران در هیات بیماران خاص ویوند اعضا تاکید کرد.

منبع