تبریز منشا جریان ساز فرهنگی و هنری در همه مرزهای غربی ایران بزرگ فرهنگی است

منبع

اسماعیلی افزود: امسال نسبت به سالهای قبل ما اعتبارات فرهنگی در اختیار مدیریت فرهنگی استان را چندین برابر افزایش داده‌‌ایم .

بخوانید:  بعد از ۲۲ بهمن ادبیات آمریکا تغییر کرد


|