تحریم جشنواره فجر دروغ پراکنی رسانه های مزدور است

محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به اینکه چند رسانه مزدور و خارج نشین با دروغ پردازی های خود به دنبال سیاه نمایی وضعیت جشنواره های فجر هستند، گفت: اعداد و رقم در خصوص میزان مشارکت اهالی هنر نشانده حضور پرشور هنرمندان عرصه های مختلف در صحنه است.منبعتحریم جشنواره فجر دروغ پراکنی رسانه های مزدور است


|