تحقق وعده ساماندهی انبارهای اموال تملیکی

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف