تحقق وعده وزارت ورزش برای اتصال به پنجره هوشمند

وزارت ورزش و جوانان زودتر از مهلت تعیین شده به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدمنبع