تدوام وضع موجود در نرخ خوراک پتروشیمی بازار سرمایه را دچار چالش می کند

پورابراهیمی با بیان اینکه ابزارهای تشویقی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی طراحی خواهد شد گفت: می توان با ایجاد مصوبات جدید  مشوق ایجاد کرد پیشنهادات اولیه ما آماده شده و در حال دریافت پیشنهادهای دولت  هستیم.


|