تدوین سند میان مدت در حوزه سیاست گذاری در خودروسازی|

تدوین سند میان مدت در حوزه سیاست گذاری در خودروسازی

وزیر اقتصاد گفت: قبل از واگذاری ایران خودرو و سایپا باید یک سند میان مدت در حوزه سیاست گذاری در خودروسازی تدوین کنیم تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اطمینان بیشتری پیدا کند و یک انضباطی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.

منبع