ترانزیستور اثر میدانی مبتنی بر گرافن و استفاده آن در تشخیص طبی


ترانزیستور اثر میدانی مبتنی بر گرافن و استفاده آن در تشخیص طبی


|