تراکتور- پرسپولیس؛ انتقام قرمز از قرمز؟!

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف