تربیون ها و کرسی های آزاداندیشی دانشجویان فعال شود

وی گفت : دانشجویان ایده های دانش بنیانی دارند در حل مشکلات شهری از ظرفیت دانشجویان استفاده شود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف