تسهیل امور سرمایه گذاری در هرمزگان یک اولویت اساسی است

منبع

بخوانید:  پروانه فعالیت پزشکانی که زیر میزی می گیرند ابطال می شود