تسویه حساب ۱۲۰ میلیارد تومانی بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قراداد در هرمزگان


تسویه حساب ۱۲۰ میلیارد تومانی بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قراداد در هرمزگان


|

منبع