تشکیل کمیته تدوین محتوای آموزشی مناسب‌سازی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


منبع