تصاویر دوشهید حادثه تروریستی خانه اصفهان 


منبع

تصویر‌ محمد حسین کریمی  ۳۰ و شهید محسن حمیدی ۵۴ ساله که شب گذشته در اقدام تروریستی اصفهان به شهادت رسیدند .