تصفیه خانه شماره ۳ کرج تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف